Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Odmc Crna Gora

Politika privatnosti

(poslednje ažuriranje izvršeno dana 15.03.2023. godine)

Privredno društvo ODM Collections CG doo Podgorica,  sa sjedištem na adresi  Bulevar Ivana Crnojevića 54/4, sprat 1/3, matični broj 03111172 (u daljem tekstu: Društvo) čini maksimalne napore u cilju poštovanja relevantnih propisa o zaštiti podataka o ličnosti i omogućavanja ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju. Shodno pomenutom, ova Politika privatnosti sačinjena je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti  Crne Gore (objavljenom u Službenom listu CG”, br.​​ 79/2008,​​ 70/2009,​​ 44/2012​​ i​​ 22/2017.), uključujući i podzakonske akte donijete na osnovu ovog zakona (u daljem tekstu: Relevantni propisi).

Ova Politika privatnosti daje generalni prikaz sistema obrade i zaštite podataka o ličnosti koju sprovodi Društvo. U skladu s tim, po potrebi, a posebno na Vaš zahtjev, Društvo Vam može dostaviti i dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti.

Društvo zadržava pravo da po potrebi, a naročito u slučaju izmjene relevantnih propisa i/ili načina obrade i mehanizama zaštite podataka o ličnosti od strane Društva, izmjeni i dopuni ovu Politiku privatnosti, te molimo da prilikom svakog uvida u ovu Politiku privatnosti provjerite kada je izvršeno poslednje ažuriranje iste.

Ovom Politikom privatnosti daju se informacije o:

 1. NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
 2. KATEGORIJAMA LICA KOJE SU OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHAMA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI
 3. LICIMA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI
 4. KOLAČIĆIMA
 5. PRENOSIMA PODATAKA O LIČNOSTI
 6. MERAMA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
 7. OSTVARIVANJU PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU
 8. KONTAKT PODACIMA DRUŠTVA
 9. NAČIN PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo nastoji da podatke o ličnosti prikuplja neposredno od lica na koja se podaci o ličnosti odnose. To će po pravilu biti slučaj već prilikom uspostavljanja prvog kontakta i saradnje sa Vama. Međutim, u određenim slučajevima, neposredno prikupljanje podataka od lica na koje se podaci o ličnosti odnose nije moguće ili nije efikasno rješenje s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhu obrade podataka o ličnosti. U skladu s tim, Društvo može prikupljati i obrađivati Vaše podatke koji su dostavljeni od drugih lica. Druga lica su po pravilu Klijenti, odnosno subjekti sa kojima Društvo ima zaključeni ugovor. Istovremeno, s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhe obrade, Društvu Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni od strane nadležnih državnih organa i drugih lica u odgovarajućem sudskom, upravnom ili postupku izvršenja i obezbjeđenja. Nezavisno od načina prikupljanja podataka o ličnosti, Društvo je usmjereno na uspostavljanje i primjenu odgovarajućih mehanizama omogućavanja ostvarivanja prava lica regulisanih relevantnim propisima.

Prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti Društvo se pridržava osnovnih načela obrade definisanih relevantnim propisima. U skladu s tim, Društvo nastoji da obrada Vaših podataka o ličnosti bude zakonita, poštena i transparentna, te da se ista sprovodi isključivo u obimu i mjeri koja je neophodna za ostvarenje izričito određenih i opravdanih svrha. Imajući u vidu okolnost da obrada podataka o ličnosti stvara niz obaveza za Društvo, Društvo ima interes da obrađuje minimum podataka o ličnosti neophodnih za ostvarivanje svrha obrade i to u rokovima koji su opravdani svrhom obrade. Nastojimo da Vaši podaci o ličnosti budu ažurirani i tačni i u vezi s tim pozivamo Vas da nam u navedenom pomognete tako što ćete ukazati na potrebu ispravke i dopune Vaših podataka. Društvo preduzima niz mjera i ulaže značajna sredstva i resurse u cilju uspostavljanja efikasnog sistema zaštite Vaših podataka o ličnosti.

 1. KATEGORIJE LICA OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo obrađuje podatke o ličnosti svojih zaposlenih i drugih angažovanih lica, kao i kandidata za zaposlenje, odnosno uspostavljanje poslovne saradnje sa Društvom, isključivo u svrhe i u obimu neophodnom za izvršenje pravnih obaveza Društva u oblasti rada, socijalnog osiguranja, socijalne zaštite i drugih pravnih obaveza Društva povodom zasnivanja radnog odnosa, odnosno uspostavljanja saradnje sa ovim licima, kao i radi zaključenja i izvršenja ugovora o radu, odnosno drugog odgovarajućeg ugovora zaključenog sa ovim licima.

Društvo obrađuje i podatke o ličnosti lica prema kojima Društvo ili lice kom Društvo pruža usluge iz oblasti poslovanja Društva ima potraživanje, a u cilju naplate, odnosno ostvarenja navedenog potraživanja.

Društvo obrađuje i podatke o ličnosti korisnika Web stranice, a u svrhe omogućavanja efikasnijeg korišćenja Web stranice, unaprijeđenja poslovanja i rada Društva i Web stranice.

 1. LICA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI

Osnovna politika Društva s aspekta dijeljenja, odnosno razmjene podataka o ličnosti je preduzimanje iste samo ukoliko je neophodna, uz poštovanje svih pravila i obaveza ustanovljenih relevantnim propisima povodom takvog prenosa.

S obzirom da savremeni uslovi poslovanja nalažu podjelu poslova i specijalizaciju, Vaši podaci mogu biti dostavljeni subjektima koje Društvo angažuje za pružanje specijalizovanih usluga, odnosno čije aplikacije i tehnologije Društvo koristi, a u mjeri u kojoj je ovakvo dostavljanje neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog sa ovim subjektima.

Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni i nadležnim organima u postupcima za ostvarivanje Vaših prava i/ili prava Društva, kao i radi izvršenja, nadzora nad izvršenjem i dokazivanja izvršenja Vaših i/ili obaveza Društva ustanovljenih na osnovu zakona ili ugovora.

 1. KOLAČIĆI

Radi efikasnije i bolje upotrebe funkcija naše Web stranice, kao i radi unaprijeđenja Web stranice i poslovanja Društva, Društvo koristi Kolačiće i to: kolačiće sesije i kolačiće treće strane. Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi putem Kolačića možete pogledati OVDJE.

 1. PRENOSI PODATAKA O LIČNOSTI

Obavještavamo Vas da Društvo ne prenosi podatke o ličnosti izvan granica države Crne Gore, izuzev podataka prikupljenih putem Kolačića treće strane koji mogu biti čuvani na serverima van države  Crne Gore.

Ukoliko se uzimajući u obzir prirodu, pravni osnov i svrhe obrade pojavi potreba za prenosom podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, u slučaju da date države i međunarodne organizacije ne obezbjeđuju primjereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima, Društvo će nastojati da obezbjedi primjenu odgovarajućih mjera zaštite podataka o ličnosti.

 1. MJERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo preduzima značajne korake u pravcu edukacije svojih zaposlenih i drugih angažovanih lica o pitanjima od značaja za zaštitu podataka o ličnosti. Svi subjekti uključeni u obradu podataka o ličnosti obradu sprovode na osnovu ovlašćenja datog od Društva kojim se definišu ograničenja pristupa i obrade podataka o ličnosti, uslovi i odgovornosti povodom obrade podataka o ličnosti. U skladu s pomenutim, u okviru Društva važi princip „minimalno potrebnih prava“ („need-to-know-basis“). Istovremeno, sva lica uključena u obradu obavezana su na čuvanje povjerljivosti podataka u vezi sa obradom.

U cilju obezbjeđenja poštovanja relevantnih propisa, Društvo je uspostavilo niz internih procedura i akata koji se primjenjuju na obradu podataka o ličnosti u okviru Društva. Istovremeno, Društvo posjeduje i Sertifikat o primjeni sistema menadžmenta koji je u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 27001:2013.

Društvo preduzima primjerene mjere fizičke i tehničke zaštite podataka o ličnosti kojima se spriječava neovlašćeni pristup i obrada podataka o ličnosti, ali istovremeno štiti i integritet podataka o ličnosti. Primjenjene mjere zaštite podataka o ličnosti testiraju se od strane Društva, a radi procjene potrebe unaprijeđenja i izmjene istih.

 1. OSTVARIVANJE PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU

Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi u vezi s Web stranicom pogledajte OVDJE.

Internim procedurama u okviru Društva, kao i ugovorima koje je Društvo zaključilo sa drugim licima uspostavljeni su mehanizmi za omogućavanje ostvarivanja prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju. Ukoliko Društvo u datom slučaju nije ovlašćeno da postupi po Vašem zahtjevu isti će biti proslijeđen ovlašćenom licu.

Radi efikasnijeg omogućavanja ostvarivanja prava lica, Društvo je propisalo obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE.

Naravno, upotreba obrasca koji je Društvo sačinilo nije obavezujuća za Vas, te ukoliko smatrate da je jednostavnije i efikasnije, zahtjev možete podnijeti i u slobodnoj formi, odnosno na način koji smatrate adekvatnim.

 1. KONTAKTIRAJTE NAS

Za dodatna pitanja, a posebno radi podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom, možete nas kontaktirati putem sledećih kontakt podataka:

ODM Collections doo Podgorica

Bulevar Ivana Crnojevića 54/4

broj telefona: +382 (0)20 690-868

e-mail: office@odmc.me

 

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI IMENOVANO OD STRANE DRUŠTVA

Bulevar Ivana Crnojevića 54/4

broj telefona: +382 (0)20 690-868

e-mail: jovan.ninkovic@odmc.me

 

Go To Top