Skip to content Skip to footer

Naplata Potraživanja

Odmc Crna Gora

Profesionalno upravljanje

Spremni smo da vas podržimo u svim fazama naplate dospjelih potraživanja, otpisanih potraživanja i potraživanja u sudskom postupku. Tok naplate prilagođavamo vrsti potraživanja i karakteristikama dužnika i klijenta, poštujući prava i štiteći interese svih uključenih strana. U našem radu uvijek nastojimo, bilo kao serviseri ili novi povjerioci, da proces naplate potraživanja riješimo mirnim putem poštujući najviše etičke standarde poslovne komunikacije.

U savremenom poslovanju sa jasno definisanim ekonomskim okvirima i vremenskim rokovima, nemogućnost naplate potraživanja predstavlja značajan problem. Nefunkcionalni sistemi naplate potraživanja podstiču neodgovorno ponašanje koje šteti odgovornim potrošačima i kompanijama, kao i privredi u cjelini. Kao posljedica trenutne niske stope naplate u Crnoj Gori, uslovi kreditiranja su daleko nepovoljniji nego što bi inače bili. Računi za komunalije i druge usluge sadrže skrivene dodatne stavke koje uvećavaju iznose na tim računima i kojima se pružaoci usluga štite od korisnika koji mogu, ali ne žele da plate svoje račune.

Nemogućnost povjerioca da sudskim putem naplati svoja potraživanja onemogućava privredni rast i razvitak. Poboljšanje stepena naplate potraživanja nije univerzalni lijek, ali se iz iskustva drugih zemalja vidi da je imalo značajan pozitivan uticaj na poslovno okruženje, a što je još bitnije, može da bude važan korak ka poboljšanju životnog standarda i finansijske sigurnosti građana.

Nepredvidivo poslovno okruženje ponekad nameće finansijske pritiske na vaše klijente i dovodi ih u situaciju nagomilavanja dugova. Angažovanje u naplati nosi brojne izazove, oduzima vam vrijeme i resurse, povećava troškove i udaljava vas od vaše osnovne djelatnosti i povećanja profita. Usljed neadekvatno pripremljene komunikacije sa dužnicima, prisutan je rizik trajnog gubljenja klijenata, a samim tim i smanjenja prihoda.

Provjerene procedure

Kompanija ODM Collections je uspostavila provjerene procedure i sisteme efikasne naplate, vodeći računa o svim profesionalnim, stručnim i etičkim principima. Svjesni da ne postoji univerzalni model naplate koji se može primijeniti, tok naplate prilagođavamo vrsti potraživanja i karakteristikama dužnika i klijenta, poštujući prava i štiteći interese svih uključenih strana. Struktuiran pristup u sprezi sa našim profesionalnim timom obezbjeđuje najviši stepen naplate u najkraćem vremenskom periodu. Klijent ne snosi nikakav rizik, trošak ili investiciju sve do uspješnog završetka procesa naplate, ili su ti troškovi zaista minimalni, u zavisnosti od kvaliteta i obima samih potraživanja.

Profesionalno upravljanje

Faze naplate

Ukoliko vaša redovna komunikacija sa klijentima ne rezultira naplatom, veoma je bitno da reagujete što prije i obratite nam se za profesionalno upravljanje potraživanjima, jer potraživanja koja nisu naplaćena u naznačenom roku mogu da ugroze likvidnost i sigurnost vašeg poslovanja.

money-writes-with-white-chalk-is-hand-draw-concept-min

01. Praćenje faktura

Za nas proces naplate počinje već sa izdavanjem fakture. Pravovremeno i pravilno organizujemo i pratimo fakture od njihovog nastanka, momenta dospijeća, sve do konačne naplate. Komunikacijom sa klijentima/dužnicima, kroz sve faze, obezbjeđuje se i pravovremena i redovna naplata.

felix-mittermeier-nAjil1z3eLk-unsplash

02. Rana faza naplate – soft collection

Pomažemo vam da poboljšate dinamiku uplata vaših klijenata/dužnika, istovremeno održavajući pozitivne poslovne odnose sa njima. Putem telefona i e-maila obavještavamo klijenta/dužnika o dugovanju, upoznajemo ga sa rokovima plaćanja i procedurama, kao i posljedicama daljeg odlaganja plaćanja. Kompletna komunikacija sa klijentima/dužnicima je struktuirana, vodi se po unaprijed utvrđenim scenarijima koji su sastavljeni u zavisnosti od djelatnosti klijenta/dužnika, prirode potraživanja, kao i okolnosti nastanka potraživanja, uz primjenu najviših profesionalnih i etičkih standarda komunikacije i, naravno, po usaglašenoj strategiji. U svom radu nikada ne pribjegavamo postupcima poput prekomjernog pozivanja telefonom, traženja klijenata/dužnika preko komšija ili članova rodbine, ili sličnim poslovno i društveno neprihvatljivim postupcima.

03. Pre-legal naplata – slanje opomena

Opomena pred utuženje je poslednji korak pred ulazak u prinudnu naplatu potraživanja pravnim putem i iskustvo govori da je ovaj korak veoma bitan i efikasan kao sredstvo uticaja na klijenta/dužnika, a da pri tome ne narušava obavezno i buduće odnose sa predmetnim klijentom/dužnikom.

sijalica

04. Naplata sudskim putem

U slučaju kada prethodne faze naplate ne rezultiraju plaćanjem duga, pristupa se naplati sudskim putem kao krajnjoj fazi. Kompanije često zaziru od ovog vida naplate zbog sveopšteg stanja u pravosuđu, komplikovanih procedura i visokih troškova. Naš pravni tim je tu da vas podrži u prevazilaženju ovih izazova i,  u saradnji sa renomiranim advokatskim kancelarijama i Javnim izvršiteljima, obezbjeđuje naplatu u najkraćem mogućem roku, gdje god za to ima zakonskog osnova. Troškove sudskog procesa snosi tužena strana, tako da klijent ostvaruje punu naplatu potraživanja, umanjenu samo za naknadu usluge naplate. Strategija je, naravno, da se naplata sudskim putem izbjegne kad god je to moguće, u cilju zadržavanja dobre poslovne komunikacije između predmetnog klijenta i dužnika i minimizovanja troškova postupka. Izbjegavamo proces prinudne naplate i možemo sa ponosom da kažemo da je ona prisutna u izuzetno malom procentu (ispod 1%).

katerina-kerdi-HZYSc-vMoHI-unsplash-min

05. Preduzimanje zakonskih radnji prema dužnicima u stečaju

Raspolažemo efikasnim mehanizmom zastupanja pravnih interesa povjerilaca u slučaju pokretanja stečajnog postupka nad dužnikom. Naš pravni tim posjeduje dugogodišnje iskustvo u svim fazama stečajnog postupka, što obuhvata prijavljivanje potraživanja, komunikaciju sa stečajnim upravnicima, učestvovanje u radu organa stečaja, praćenje prodaja imovine stečajnog dužnika i ostvarivanje naplate potraživanja. 

Često postavljena pitanja

Postupak se pokreće podnošenjem tužbe ili prijedloga za izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave.

Direktna naplata, sudski postupak, izvršenje, medijacija, i faktoring.

Trajanje postupka zavisi od složenosti slučaja, ali može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.

U slučaju spora, potraživanje se može riješiti sudskim putem ili medijacijom.

U slučaju stečaja, povjerioci se namiruju iz stečajne mase dužnika, kroz bankrotstvo ili reorganizaciju.

Da, povjerioci imaju pravo na naplatu zatezne kamate ako dužnik ne izmiri novčano potraživanje.

Bez pisanih ugovora, potrebno je pokrenuti parnični postupak i dokazati postojanje i visinu duga.

Za efikasnu naplatu potraživanja bez sudskog procesa, koristi se ‘opomena pred tužbu’, koja često podstiče dužnike na izvršenje dugova.

Da, naplata sudskim putem se koristi kao krajnja faza, uz podršku pravnog tima i saradnju sa advokatskim kancelarijama.

ODMC se razlikuje od klasičnih agencija za naplatu potraživanja po svom pristupu i metodama. ODMC naglašava etičke standarde i profesionalnu komunikaciju, kao i prilagođavanje procesa naplate individualnim potrebama klijenata i specifičnostima dužnika. Takođe, ODMC obuhvata sve faze naplate, od praćenja faktura do sudskih postupaka, uključujući i postupanje u slučajevima stečaja. Ovaj sveobuhvatan i prilagođeni pristup razlikuje ODMC od tradicionalnih agencija za naplatu potraživanja.

Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.

Created by Offmars ©

Go To Top